Stadgar

Stadgar för Hoppet Tomtägarförening

Föreningens stadgar i pdf-format

Fastställdes första gången vid ordinarie årsmöte den 19 april 1971 och andra gången vid extra föreningsmöte den 1 augusti samma år. Senaste stadgeändringen skedde på årsmötet den 22 maj 2004 samt årsmötet den 22 maj 2010 och extra årsmöte 10 juli 2010.

Firma och hemort

§ 1

Föreningens firma är Hoppets Tomtägarförening och dess styrelse har säte i Stockholm.

Ändamål

§ 2

Föreningen är en ideell förening, som har till ändamål att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen och utgöra ett organ vid förhandlingar för deras räkning med tredje part. Föreningens organisationsnummer är 802001-4687.

Medlemmar

§ 3

Föreningens medlemmar är personer, som äger sådana fastigheter inom Muskö vilka avstyckats från stamfastigheterna Hoppet 1:1 och Muskö Havsbad 3:1 i Haninge kommun i Stockholms län. Med tomtägare förstås här person, som innehar lagfart för fastighet inom nämnda område eller, om lagfart ej sökts, innehar sådana handlingar, som berättigar till lagfarts erhållande.

§ 4

I det fall att fastighet ägs av flera personer är dessa skyldiga att hos föreningens styrelse anmäla en av samägarna att personligen företräda dem i förhållande till föreningen.

§ 5

Medlemskap i föreningen medför förpliktelse att rätta sig efter dessa stadgar och efter föreningsmötets fattade beslut och gällande ordningsföreskrifter.

§ 6

Om medlems fastighet övergår i annans ägo, åligger det medlemmen att underrätta den nye ägaren om dennes skyldighet att överta medlemskapet i föreningen. Medlemmen utgår ur föreningen med verkan från och med den dag då ny ägare tillträder fastigheten.

Medlemsavgifter

§ 7

Medlemsavgifterna till föreningen utgörs av årsavgifter och eventuella extraavgifter. Årsavgiftens storlek bestäms av årsmötet. Extraavgift kan beslutas av föreningsmöte. Styrelsen äger rätt att medgiva uppskov med inbetalning av fastställda avgifter om skäl därtill anses föreligga.

Styrelse & valberedning

§ 8

Föreningens styrelse skall bestå av fem ledamöter och två suppleanter, vilka alla utses av årsmötet.

Styrelsens ordförande, som också är föreningens ordförande, utses för perioden t.o.m. nästkommande årsmöte. Kassör och övriga ledamöter utses för två på varandra följande årsmötesintervaller. Suppleanter utses för perioden t.o.m. nästkommande årsmöte. Avgående ledamot eller suppleant får omväljas. Till styrelsemedlem eller suppleant får endast väljas person tillhörig föreningsmedlems familj alternativt med medlemmen samboende person.

Val av underårig familjemedlem fordrar förmyndares tillåtelse för att av den underårige företagen handling skall bli rättsligt giltig. Valbarheten är inskränkt till högst en person per tomtandel.

Valberedningen, som består av en till tre medlemmar, varav en är sammankallande, utses för perioden t.o.m. nästkommande årsmöte. Valberedningen föreslår valbara medlemmar till styrelse och revisorer samt suppleanter. Varje medlem har också rätt att föreslå en eller flera egna valbara kandidater.

§ 9

Styrelsemöte skall äga rum då det påkallas av ordföranden eller två ledamöter. Till styrelsemöte skall alla ledamöter och suppleanter kallas. Kallelse sker senast en vecka före styrelsemöte. Styrelsen är beslutsmässig då dess ledamöter och suppleanter behörigen kallats till mötet. För beslut fordras att minst tre är därom ense. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsrösten. Vid styrelsemöte skall föras numrerade protokoll upptagande alla styrelsens beslut och därvid uttalade skiljaktiga meningar. Den som deltagit i ett ärendes avgörande anses ha biträtt beslutet såvida avvikande mening ej antecknats.

§ 10

Förutom att förvalta föreningens egendom, såsom grönområden, vägar, brygganläggningar och badstränder mm, åligger det styrelsen speciellt,

 • att inom sig utse två ledamöter, som gemensamt tecknar föreningens firma,
 • att föra medlemsförteckning med bl.a. datum för medlemmens inträde i föreningen
 • att genom kassören infordra medlemsavgifterna, förvalta föreningens medel och lagenligt sköta föreningens bokföring,
 • att förbereda ärenden, som skall avgöras av föreningsmötet,
 • att sammankalla föreningens medlemmar till föreningsmöten,
 • att verkställa föreningsmötets beslut,
 • att på årsmötet avge förvaltningsberättelse för förlidet räkenskapsår,
 • att gentemot tredje part företräda föreningen,
 • att övervaka, att föreningsmedlemmarna rättar sig efter dessa stadgar och fullgör sina förpliktelser såsom föreningsmedlemmar

Revision

§ 11

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utser årsmötet en revisor för två på varandra följande årsmötesintervall och två revisorssuppleanter för perioden t.o.m. nästkommande årsmöte. Revisorerna äger tillgång till föreningens protokoll, korrespondens och andra handlingar, som de kan önska ta del av. Av dem begärda upplysningar får ej vägras. Innan anmärkning i anledning av revision framställs, skall styrelsen eller den ledamot därav som anmärkningen avser ges tillfälle att yttra sig i saken. Revisorerna äger rätt att hänvända sig till jurist eller yrkesrevisor för konsultation. Kostnaden för denna konsultation får ej överstiga en fjärdedels prisbasbelopp per bokföringsår.

Kassa och räkenskaper

§ 12

Kassören är skyldig att hålla räkenskaperna tillgängliga då ordföranden, styrelsen eller revisor så påfordrar. Alla ekonomiska transaktioner skall vara styrkta med verifikationer. Högst 5 000 kr (femtusen kronor) av föreningens kontanta tillgångar förvaras hos kassören. Övriga medel skall insättas på bank. Föreningens medel skall hållas åtskilda och får användas endast för föreningens egna ändamål.

För föreningens ekonomiska förbindelser svarar endast dess tillgångar.

§ 13

Styrelsen ansvarar för att föreningens böcker förs i enlighet med bokföringslagen. Föreningens räkenskaper sammanförs vid räkenskapsårets utgång i fullständigt bokslut. Inom sex veckor överlämnas räkenskaperna med tillhörande handlingar, förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning till revisorerna, som inom ytterligare en månad avger revisionsberättelse vari ansvarsfrihet för styrelsen till- eller avstyrkes.

Årsmöte

§ 14

Årsmöte skall hållas senast 31 maj inom Stockholm eller Haninge kommuner på plats som styrelsen bestämmer.

Föreningsmöte skall utlysas av styrelsen då styrelsen anser det vara nödvändigt, då revisorerna påfordrar det för uppgivet ändamål eller då minst 5 medlemmar skriftligt med angivande av skäl begärt det hos styrelsen. Föreningsmedlemmarna meddelas och kallas genom ickerekommenderad postförsändelse under deras hos föreningen anmälda bostadsadresser. Kallelse och meddelanden kan även sändas via e-post om medlem i förväg samtyckt till det. Medlemmarna skall kallas senast tre veckor före årsmöte och annat föreningsmöte.

Dagordning för årsmöte skall omfatta:

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av mötesfunktionärer, a ordförande, b sekreterare, c två justeringsmän, tillika rösträknare.
 3. Fastställande av dagordning.
 4. Mötets stadgeenliga utlysande.
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse.
 6. Revisorernas berättelse.
 7. Fastställande av balansräkning och disponering av uppkommen vinst eller förlust.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Bestämmande av arvode för styrelseledamöter och revisorer samt eventuella övriga funktionärer.
 10. Fastställande av medlemsavgift och eventuella övriga avgifter
 11. Val av styrelse, a ordförande, b kassör, c övriga funktionärer.
 12. Val av revisor och suppleanter.
 13. Val av valberedning
 14. Anmälda förslag från medlemmar
 15. Övriga frågor.
 16. Mötets avslutning.

Föreningsmöte

§ 15

Föreningsmötet är beslutsmässigt då medlemmarna behörigen kallats till mötet och minst tre styrelseledamöter är närvarande. Såsom mötets beslut gäller den mening för vilken flest röster avgivits. Dock fordras i fråga, som minst en tredjedel av de röstande anser vara av vital betydelse för föreningen eller dess medlemmar, två tredjedels majoritet. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsrösten. Röstning sker öppet men om så påfordras med slutna sedlar. För varje tomt får en röst avlämnas.

§ 16

Vid varje föreningsmöte förs protokoll upptagande alla mötets beslut samt uppgift om vilka som deltagit vid mötet. Protokollet justeras av två vid mötet valda justeringsmän senast inom två veckor. Varje medlem äger rätt ta del av styrelse- och föreningsmötesprotokoll som publiceras på föreningens hemsida. På begäran sänds föreningsmötesprotokoll som vanligt brev.

§ 17

Förslag av medlem lämnas skriftligen eller via e-post och skall vara styrelsen tillhanda senast fem veckor före årsmötet eller senast tre veckor före annat föreningsmöte. Klagomål från medlem lämnas skriftligen till styrelsen, som är skyldig att snarast undersöka saken och antingen avgöra ärendet eller hänskjuta det till nästkommande föreningsmöte. Styrelsen lämnar på begäran skriftligt besked om sitt beslut.

Stadgeändring

§ 18

Stadgeändring är giltig om alla medlemmar är ense därom eller om ändringsbeslutet biträds av minst tre fjärdedelar av de röstande vid två på varandra följande möten varav minst ett årsmöte.

I kallelse till möte, vid vilket stadgeändringsärende skall behandlas, omnämns ändringsförslaget utförligt.

Upplösning

§ 19

Beslut om föreningens upplösning eller ombildning är giltigt om alla medlemmarna är ense eller om beslutet biträds av minst fyra femtedelar av de röstande vid två på varandra följande möten varav minst ett årsmöte. I kallelse till de aktuella mötena omnämns förslaget om upplösning utförligt. Efter beslut om upplösning betalas föreningens skulder. Det som återstår tillfaller det ändamål, som sista föreningsmötet beslutar.

Tvister

§ 20

Tvistefrågor mellan föreningen och dess medlemmar, och om tolkningen av dessa stadgar, hänskjuts till avgörande av skiljemän enligt gällande lag.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.